Distriktsstämma 2017

Välkommen på Birka scoutdistrikts distriktsstämma

Distriktets högsta beslutande organ är distriktsstämman. Distriktsstämmans beslut verkställs sedan av distriktsstyrelsen, som även ska förvalta distriktets angelägenheter.

 

Protokoll från distriktsstämman

 

Datum: Söndag 12 november 2017

Tid: Kl 9-15
Plats: Folkets Hus, Sturegatan 12 i Sundbyberg

Kårernas ombud: Klicka här >> 

Anmälan: För att anmäla kårens ombud, Klicka här >>
(Anmäl din kårs representanter senast 2 november)

Handlingar:

Tider och program:
09.00     Frukost och incheckning
10.00    Stämman öppnar
11.00    Diskussion med syfte att tillsätta styrelse och valberedning
11.45    Information från Scouternas valberedning
12.00    Lunch
13.00    Stämman återupptas
Prisutdelning av BirkaBallt-plaketter och avtackning av mötesfunktionärer och avgående funktionärer
15.00    Stämman slutar

Vi ses på årets DST!
Scouthälsning från Birka scoutdistrikts styrelse

 

—————————————————-

Motion till distriktsstämman
Varje medlem i distriktet har rätt att väcka motion till distriktsstämman..
Motion som ska behandlas vid ordinarie distriktsstämma ska vara inkommen till distriktsstyrelsen senast 4 veckor före mötet med distriktsstämman. Distriktsstyrelsen ska med eget yttrande framlägga motionen vid mötet.

Du som vill lämna en motion till stämman kan göra det fram till och med den 15 oktober 2017. Skicka din motion med e-post till dsbirka@scoutkansliet.se

 

Om du vill ha hjälp med att skriva eller formulera din motion, så kan du klicka här där du hittar exempel på hur man skriver och förklaringar om vad en motion är.

 

§ 8.5 Distriktsstämmans sammansättning
Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.

Antal medlemmar Mandat
0-50 3
51-100 4
101-150 5
151-200 6
201-250 7
251-300 8
301-350 9
351-400 10
401-450 11
451-500 12
501-550 13
551-600 14

 

§ 8.6 Mötesrättigheter och beslutsformer för distriktsstämman.
Följande personer har närvaro- och yttranderätt:

• samtliga närvarande medlemmar i distriktet
• avgången ledamot i distriktsstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för dennes förvaltning
• av distriktsstyrelsen inbjudna gäster Följande personer har förutom närvaro- och yttranderätt, även förslagsrätt
• ombud
• ledamöter i distriktsstyrelsen
• valda revisorer i fråga om deras granskning
• valberedningens ledamöter i fråga om val som de förberett Distriktsstämman kan besluta att ge ytterligare personer närvaro- och yttranderätt. Rösträtt tillkommer ombud. Ingen har rätt att rösta i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode. För utövande av rösträtt och fattande av beslut i distriktsstämman gäller
• att varje röstberättigat närvarande ombud har maximalt en röst,
•att beslut fattas med öppen omröstning. Stämman kan i särskilda frågor besluta om att sluten omröstning ska ske. I fråga om personval, om någon röstberättigad eller mötespresidiet begär det, fattas beslut med sluten omröstning.
• att som distriktsstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande (om inte annat regleras i dessa stadgar),
• att vid lika röstetal avgör lotten.