Distriktsstämma 2018

Välkommen på Birka scoutdistrikts distriktsstämma

Distriktets högsta beslutande organ är distriktsstämman. Distriktsstämmans beslut verkställs sedan av distriktsstyrelsen, som även ska förvalta distriktets angelägenheter.

 

Datum: Söndag 21 oktober 2018

Tid: Kl 9-15
Plats: Folkets Hus, Sturegatan 12 i Sundbyberg

Kårernas ombud: Klicka här >> 

Anmälan: Anmäl kårens ombud, här >>
(Anmäl din kårs representanter senast 14 oktober, ange även eventuella allergier då vi bjuder på fika och lunch under dagen.)

Handlingar:

Läggs upp senast 3 veckor innan stämman

 

Vi ses på årets DST!
Scouthälsning från Birka scoutdistrikts styrelse

 

—————————————————-

Motion till distriktsstämman
Varje medlem i distriktet har rätt att väcka motion till distriktsstämman..
Motion som ska behandlas vid ordinarie distriktsstämma ska vara inkommen till distriktsstyrelsen senast 4 veckor före mötet med distriktsstämman. Distriktsstyrelsen ska med eget yttrande framlägga motionen vid mötet.

Du som vill lämna en motion till stämman kan göra det fram till och med den 21 september 2018. Skicka din motion med e-post till dsbirka@scoutkansliet.se

 

Om du vill ha hjälp med att skriva eller formulera din motion, så kan du klicka här där du hittar exempel på hur man skriver och förklaringar om vad en motion är.

 

§ 8.5 Distriktsstämmans sammansättning
Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.

Antal medlemmar Mandat
0-50 3
51-100 4
101-150 5
151-200 6
201-250 7
251-300 8
301-350 9
351-400 10
401-450 11
451-500 12
501-550 13
551-600 14

 

§ 8.6 Mötesrättigheter och beslutsformer för distriktsstämman.
Följande personer har närvaro- och yttranderätt:

• samtliga närvarande medlemmar i distriktet
• avgången ledamot i distriktsstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för dennes förvaltning
• av distriktsstyrelsen inbjudna gäster Följande personer har förutom närvaro- och yttranderätt, även förslagsrätt
• ombud
• ledamöter i distriktsstyrelsen
• valda revisorer i fråga om deras granskning
• valberedningens ledamöter i fråga om val som de förberett Distriktsstämman kan besluta att ge ytterligare personer närvaro- och yttranderätt. Rösträtt tillkommer ombud. Ingen har rätt att rösta i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode. För utövande av rösträtt och fattande av beslut i distriktsstämman gäller
• att varje röstberättigat närvarande ombud har maximalt en röst,
•att beslut fattas med öppen omröstning. Stämman kan i särskilda frågor besluta om att sluten omröstning ska ske. I fråga om personval, om någon röstberättigad eller mötespresidiet begär det, fattas beslut med sluten omröstning.
• att som distriktsstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande (om inte annat regleras i dessa stadgar),
• att vid lika röstetal avgör lotten.

 

 

———————————————–

Protokoll från distriktsstämman 2017